Wet Medezeggenschap Scholen

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. Dat is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. Zij bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders en overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Wat doet de MR?

De MR van de Anna van Buren vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals het schoolplan, de begroting, de formatie e.d.  Kortom; de MR heeft een belangrijke rol in het functioneren van de school. Het is het platform waar ouders en leerkrachten samen kunnen werken aan een nog betere school. Uiteraard met behulp van inbreng van ouders en hulp van het bestuur.

Samenstelling MR

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van De Anna van Buren bestaat uit de volgende deelnemers:

Personeelsgeleding: Wijke Vaatstra, Julinde Jansen en Maarten Poortinga
Oudergeleding: Elske Trieschnigg (voorzitter), Dieuwke Eringa, vacature voor ouder in de MR

Contact

Heeft u vragen aan de MR of wilt u notulen van de MR-vergaderingen inzien? Neem dan contact op via mr@annavanburenvco.nl