Kinderen kunnen een ondersteuningsbehoefte hebben omdat ze moeite hebben met de lesstof. Maar ze kunnen ook een zorgvraag hebben omdat ze juist de reguliere lesstof al goed of snel beheersen. Op de Anna van Buren is planmatig aandacht voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle leerproces, hoge leerprestaties of vanwege hun talent m.b.t. een bepaald vakgebied.

Eerste en tweede leerlijn
In de groepen kunnen we de leerlingen materialen aanbieden op de eerste en de tweede leerlijn. Het verschil hierin zit in de mate van complexiteit (de tweede leerlijn is het ‘moeilijkst’) en de mate waarin de standaard lesstof gecompact wordt. Bij de eerste leerlijn doen leerlingen nog 50% van de standaard lesstof, bij de tweede leerlijn is dat nog maar 25%. Wanneer blijkt dat het werken in de groep met een eerste en/of tweede leerlijn niet voldoende uitdaging biedt, dan hebben we de mogelijkheid om een leerling in de plusklas te plaatsen.

Plusklas
Onze school heeft plusmogelijkheden voor kinderen uit midden groep 3 t/m groep 8. In de plusklas komen hoogbegaafde kinderen bijeen om samen te werken. We werken aan talentontwikkeling op basis van de acht intelligenties van Gardner. Dit houdt onder meer in dat er zowel aan de cognitieve -, als sociaal emotionele ontwikkeling aandacht besteed wordt. We werken met thema’s waarbinnen kinderen aan hun eigen leervragen kunnen werken. Elk thema sluiten we af met een presentatie voor de klasgenoten en eigen ouders. De leerstof die de kinderen in de groep missen wordt ‘gecompact’ en/of op andere momenten gemaakt. In de plusklas gaat het om veel meer dan alleen meetbare intelligentie en kennis. Er is veel aandacht voor het proces: “leren, leren”, jezelf doelen stellen, werken aan je eigen ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van jezelf in relatie met de ander.

Signaleren, diagnosticeren en begeleiden van hoogbegaafde kinderen
We hanteren een zorgvuldige en strenge selectie voor de plusgroep en plusklas. We gebruiken het digitaal handelingsprotocol. Dit is een interactief instrument dat ons ondersteuning biedt bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Als bij een kind al een WISC (intelligentie onderzoek) is afgenomen, is het inzetten van het digitaal handelingsprotocol niet nodig.

Begaafde kinderen
Begaafde kinderen zijn kinderen die uitblinken op één gebied of enkele gebieden, maar niet hoogbegaafd zijn. Zij komen niet in aanmerking voor de plusklas. We passen ons onderwijs aan begaafde kinderen aan zodat we hen in de klas voldoende uitdaging kunnen bieden.

Compacten en verrijken
Op de vakgebieden taal en rekenen mogen kinderen die erg goed zijn ‘compacten en verrijken’. De lesstof is compact, wat inhoudt dat maar een beperkt gedeelte van de basisstof door deze kinderen gemaakt hoeft te worden. De tijd die overblijft mogen de kinderen gebruiken om te ‘verrijken’, ze werken aan of met moeilijk taal- en rekenwerk. Dit kunnen ze alleen doen, maar ook samen met andere kinderen uit de klas. We onderscheiden in het verrijkingswerk een eerste en tweede leerlijn. De eerste leerlijn is moeilijk werk, de tweede leerlijn is nog moeilijker en uitdagender.