‘Een ieder is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet’

We willen kinderen aanzetten tot goed gedrag. Heel belangrijk hierbij is: goed omgaan met elkaar, verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, verwondering en bewondering voor de dingen om je heen en respect voor elkaar en de schepping.

De Anna van Buren wil een school zijn waar kinderen zich veilig en prettig voelen, graag naartoe gaan en zichzelf kunnen zijn. In een goede sfeer bevorderen we een goede leerhouding door niet enkel het accent te leggen op het aanleren van cognitieve vaardigheden, maar ook door vaardigheden aan te leren via ontdekkend, onderzoekend en samenwerkend leren. Immers: alles wat je zelf ontdekt onthoud je beter. Op deze manier werken we op plezierige wijze aan goede resultaten.

Leren doe je niet voor juf of meester, maar om er binnen en vooral buiten de school wat aan te hebben. In ons onderwijsaanbod willen wij hier op de volgende manier aandacht aan besteden:

• Vertaling van het geleerde naar het dagelijks leven
• Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
• Vergroten van het zelfvertrouwen en de gevoelens van competentie
• Een presentatie kunnen geven en “jezelf kunnen presenteren”
• (Mede)verantwoordelijkheid dragen voor je eigen ontwikkeling
• Zorg dragen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs

We realiseren ons dat niet ieder kind dezelfde mogelijkheden heeft en verschilt in aanleg en talenten. Hier spelen we op in door in eerste instantie binnen de groep op verschillende niveaus te werken.

Klik op Schoolgids 2022-2023 om onze schoolgids te downloaden.