Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Lekker in je vel’ is immers de basis om goed te kunnen groeien! We besteden daarom veel aandacht aan:

Zelfvertrouwen
We willen de kinderen zelfvertrouwen bijbrengen door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren. Daarbij accepterend (en aan de kinderen duidelijk makend) dat het ene kind langer over dat leren mag doen dan het andere. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een goede werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ aan en helpen hen om zoveel mogelijk zelf te doen.

Veiligheid
Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan een gevoel van je ‘thuis voelen’. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en regels nodig. Rust en een zekere orde en regelmaat vinden wij noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid te waarborgen.

Omgang met elkaar
Fatsoenlijk met elkaar omgaan moet je leren. Op de Anna van Buren hebben we hoog in het vaandel: respect hebben voor elkaar; naar elkaar willen luisteren, elkaar niet buitensluiten. De  uitgangspunten van PBS (Positive Behaviour System) spelen een belangrijke rol bij dit onderwerp. Wanneer nodig, wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd pestprotocol. Deze is op school in te zien.

Op de Anna van Buren werken we vanuit onze 3 basiswaarden:
respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Deze basiswaarden worden verder vormgegeven via de werkwijze van Positive Behaviour Support, kortweg ook wel PBS genoemd.

PBS is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden.

Op de Anna van Buren benaderen we elkaar met respect, zijn we verantwoordelijk voor onszelf en de omgeving en zijn we betrokken bij de ander.

Vanuit deze 3 basiswaarden zijn er gedragsverwachtingen opgesteld voor alle ruimtes in de school. Van iedereen in de school (leerkracht, leerling, ouder en andere bezoekers) wordt verwacht dat hij zich aan deze verwachtingen houdt. In de beide gebouwen staan grote banners met daarop de algemene gedragsverwachtingen.