Privacyverklaring

CBS Anna van Buren is een VCO school. Hieronder leggen we uit hoe wij als VCO school omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren)

Hoe gaat VCO Oost-Nederland om met persoonsgegevens?

VCO Oost-Nederland verwerkt van al haar leerlingen en hun ouders/verzorgers persoonsgegevens. VCO Oost-Nederland vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. VCO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind.

Waarom verwerken wij gegevens?

VCO Oost-Nederland verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind in te schrijven als leerling op onze school, om de voortgang en ontwikkeling bij te houden om zo het onderwijs aan uw kind te optimaliseren. Als u uw kind inschrijft bij een school van VCO Oost-Nederland, vragen wij uw toestemming de gegevens te verwerken in onze administratie en ons portal voor oudercommunicatie.

Wij verwerken ook gegevens van uw kind zonder dat daar een wettelijke verplichting voor is. Dergelijke gegevens zullen wij alleen met uw toestemming verwerken ( bijvoorbeeld foto’s of video’s.) Als u voor het verwerken van gegevens toestemming hebt gegeven, dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of wijzigen. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Welke gegevens verwerken wij van u en uw kind?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, burgerservicenummer en geboorteplaats. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven op een school van VCO Oost-Nederland. Zonder deze gegevens, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. VCO Oost-Nederland zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te vermelden.

Hoe gaan wij om met de gegevens van u en uw kind?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts en accountant. Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van VCO Oost-Nederland. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe
deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u als ouder?

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd.

Recht op informatie

Dat houdt in dat u vooraf in begrijpelijke taal wordt geïnformeerd over welke gegevens met welk doel worden verwerkt en wat uw rechten daarbij zijn.

Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage van de gegevens en het verbeteren of aanvullen daarvan, voor zover het de gegevens van hun eigen kind betreft.


Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde
doelen te behalen.

Het gaat alleen om gegevens die niet noodzakelijk zijn, of als het opslaan van die gegevens in strijd is met de wet.

Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang

De betrokkene kan verzet instellen tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens die plaatsvond op grond van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld als een ouder mee heeft gedaan aan een enquête en er later achter komt dat een bekende als onderzoeker bij de instelling werkt die namens de school onderzoek doet. De ouder kan er dan belang bij hebben dat gegevens worden verwijderd of niet meer gebruikt worden.


Recht omtrent toestemming

De ouders hebben het recht om bij door de school gevraagde toestemming, ook een beperkte toestemming te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de verwerking. Recht op verbetering, aanvulling of verwijdering De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie de school de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt.


Recht op bevriezing van de verwerking van zijn gegevens

De ouders hebben het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen van de persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.

Recht op dataportabiliteit

In geval van toestemming of een overeenkomst met ouders, hebben de ouders het recht hun data te krijgen in een digitaal gangbaar format.


Recht op melding datalek

Bij een datalek hebben de ouders het recht om daarover geïnformeerd te worden, als zij daar een zwaarwegend belang bij hebben. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Uitwisseling van gegevens

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die gegevens uit te wisselen. Dat is onder andere het geval bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs, als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. VCO Oost-Nederland zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen. Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter College van Bestuur
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming :
Secretariaat Bestuurscentrum VCO
M.H.Tromplaan 4-6
7511 JK Enschede
(053) 430 94 40

WhatsApp

App met ons